گودرزنیوزبادرود

تنها وبلاگ مستقل شهربادرود-ماباکسی عهد اخوت نبسته ایم

درباره من
رزمنده ای كـه در فـضای سایبر می جنـگی بـرای فـشردن كلیدهای كامپیوتر وضـو بگیر و بـا نیـت قربه الی الله مطلب بنویس.بدانكه تو مصداق و مارَمَیت اِذ رَمَیت ... هستی .تو در شبهای تـاریك جبهه سایبری از میدان مین گناه عبور میكنی مراقب باش،به شهدا تمسك كن بصیرتت را بالا ببر كه تركش نخوری...رابطه خودت را با خدا زیاد كن...با اهل بیت یكی شو و در این راه گوش به فرمان آنها باش.
حاج حسین یکتا

آدما همیشه با ارزش ترین هدیه ها رو به بهترین هاشون میدن این وبلاگ چیز با ارزشی نیست اما با همه سادگیش و با همه کمیش تقدیم میکنم به بهترین و عزیزترین پیدای پنهانی که روی زمین هست تقدیم به کسی که ثانیه ثانیه به یادشم و تا آخر عمر در کنارش می مونم تقدیم به گلی که هرگز از دیدن روی نکویش سیر نمی شم انشاء الله و تقدیم به مهربانی که همیشه با افتخار نامش را صدا میزنم. وتقدیم به شما مخاطب گرامی
**تقدیم به مهدی فاطمه (عج)*
**جهت تعجیل در فرج حضرتش صلوات
نويسندگان
نويسنده :ابراهیم گودرزی
تاريخ: شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۹ ساعت: 20:13
اداره / مدیریت آموزش و پرورش .....
90 موضوع : ضوابط نقل و انتقالات داخل استان در سال تحصیلی 91
سلام علیکم
710/ پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام ،پیرو دستور العمل شماره 78273
8/12/89- در خصوص نقل و انتقالات خارج استان ضوابط نقل و انتقال داخل استان که به تصویب شوراي برنامه ریزي و کمیسیون ن قل و
انتقال رسیده جهت اقدام لازم ارسال می گردد - مسئولیت نظارت براجراي دقیق بخشنامه با رئیس محترم آموزش و پرورش
می باشد.
-1 نقل وانتقال فرهنگیان استان اصفهان درچارچوب ضوابط این شیوه نامه می باشد و هرگونه انتقال خارج از ضوابط ا ین بخ شنامه مجاز
نخواهد بود .
-2 انتقال کلیه فرهنگیان –دبیر –آموزگار –هنرآموز –معاون اجرایی –معاون فن آوري –مربی بهداشت –سرایدار و خدمتگزار و شاغلین
درمدارس استثنایی و ..... اینترنتی خواهد بود وهیجگونه انتقال غیراینترنتی نخواهیم داشت .
-3 کسانی می توانند متقاضی انتقال باشند که داراي حکم استخدام پیمانی یا رسمی ( قطعی )باشند.
89 استخدام شده ا ند , /4/ 89 , نیروهاي حق التدریس که مور خه 1 /3/ -4 انتقال کارکنان قراردادي ،نیروهاي جدید الاستخدام آزمون 7
نیروهاي آزمایشی ، حق التدریس آزاد و افراد داراي طرح و متعهدین خدمت به منطقه مجاز به تکمیل فرم نقل وانتقال نمی باشد.
90 به شرح ذیل داراي سابقه اشتغال ت مام وقت درآموزش وپرورش باشند ( سوابق ایام /6/ -5 متقاضیان انتقال می بایست تاتاریخ 31
تحصیل فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم وتربیت دبیر –خدمت نظام وظیفه –نهضت سوادآموزي –سرباز معلم –سوابق خدمت درسایر
دستگاهها دراین بند قابل محاسبه نخواهد بود )
الف- انتقال عادي:داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال تمام وقت درآموزش وپرورش و عدم تعهد خاص منطقه اي
ب –انتقال استثناء : داشتن حداقل 3 سال سابقه اشتغال تمام وقت درآموزش وپرورش و عدم تعهد خاص منطقه اي
ج –انتقال موقت : داشتن حداقل 2 سال سابقه اشتغال تمام وقت درآموزش وپرورش ( انتقال موقت صرفاٌ ا فراد مشمول بند 13 را شامل
خواهد شد )
90 مشمول دستورالعمل بازنشستگی می باشند نمی توانند متقاضی انتقال باشند. /12/ -6 همکارانیکه تاتاریخ 29
-7 اشخاصی که پرونده آنها درهیات هاي رسیدگی به تخلفات اداري تحت بررسی می باشد ابتدا نظر هیات مربوطه اخذ و سپس مبادرت
به تکمیل فرم انتقال نمایند.
به نام خدا
اصفهان پ ایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی
نوروز روزي است که قائم ما اهل البیت در آن ظهور می کند. امام جعفر صادق (ع)
1700/ شماره : 80439
ممیز : 710
1389/12/ تاریخ : 28
مستند سازي شد. به واحدهاي آموزشی : ارسال گردد
سطوح اجرایی : رئیس / معاونین / امور اداري /
89 از یک محل به محل دیگر انتقال دائم شده اند م جاز به تکمیل فرم در داخل استان - 88 و 90 - -8 افرادي که درسال تحصیلی 89
نمی باشند .
-9 پذیرش انصراف از انتقال پس ازاعلام نتایج مقدور نخواهد بود . لذا متقاضیان قبل ازدرخوا ست کلیه جوانب امر را درخ صوص محل
تقاضا بررسی نمایند.
-10 زوج فرهنگی که هردو در یک منطقه شاغل هستند و متقاضی انتقال به مناطق دیگر می باشندباید فرمعادي تکمیل نمایند .
-11 انتقال همکارانی که همسر آنان فرهنگی یا نیروي نظامی ، انتظامی باشند به شرط تقاضا به محل خدمت همسر ، استثناء می باشند
تکمیل فرم شماره 5 الزامی خواهد بود . ضمناٌ افرادي مشمول این بند هستند که فاصله محل کار آنان تا محل کار همسر بیشتر از 50 کیلو
متر باشد .
.
89 وزارت متبوع می بای ست مدارك مثبته خود را به /11/20- 710/ -12 افراد مشمول استثناء موضوع بخش دوم دستورالعمل شماره 75
اداره محل خدمت ارائه و ا دارات مربوطه مدارك این عزیزان را به تفکیک متقاضیان داخل و خارج استان به همراه لی ست افراد فوق
90 به این اداره کل (قسمت نقل وانتقالات )ارسال نمایند. /2/ حداکثر تاپایان وقت اداري 30
تبصره : انتقال همکارانی کههمسر یا فرزند آنان داراي بیماري صعب العلاج می باشند استثناء و دائم خواهد بود افراد مشمول این بند می
90 به شوراي پزشکی ا ستان معرفی تا درصورت تکم یل فرم /2/ بایست به همراه 3 برگ گواهی پزشک متخصص حداکثر تا تاریخ 19
شماره 4 برابر مقررات اقدام لازم معمول گردد . به تقاضاهایی که بعد از تاریخ ذکر شده به شوراي پز شکی ار سال شود ترتیب ا ثر داده
نخواهد شد
-13 همکارانیکه درحال ادامه تحصیل دردانشگاههاي دولتی روزانه و با موسسات آ موزش عالی که کلا سهاي آنان حداقل 3 یا 4 روز
درهفته به صورت حضوري تشکیل می شود و نمی توانند از ماموریت تحصیل استفاده نمایند و فاصله محل خدمت تامحل تحصیل بیشتر از
80 کیلو متر باشد درصورت ارائه مدارك مستند از محل تحصیل می توانند متقاضی انتقال موقت شوند.
تبصره:عزیزانی که درحال حاضر دریکی از مراکز تربیت معلم استان اصفهان مشغول به تحصیل بوده یا درمهرماه سال 90 پذیرف ته خواهند
شد به علت تشکیل کلاسهاي آنان در روزهاي پایانی هفته مشمول این بند نمی باشد و نمی توانند از انتقال موقت استفاده نمایند.
89 به علت عدم نیاز آموزشی در - -14 اشخاصی که در سمت مدیر یا معاون آموزشگاه شاغل می باشند وافرادي که درسال تحصیلی 90
مشاغل غیرآموزشی اشتغال داشته اند می بایست در رشته اصلی خود متقاضی انتقال شوند .
-15 همکارانی که حداقل سه سال منتهی به شهریور سال 90 از انتقال موقت استفاده نموده اندمی بایست همانند سایر متقاضیان فرم انتقال
را تکمیل نمایند و درصورت عدم تحقق انتقال رایانه اي و درصورت نیاز مقصد و عدم نیاز مبداء تبدیل انتقال موقت آنان به دایم با رعایت
سایر ضوابط و امتیاز بلامانع خواهد بود . ادارات موظفند لیست آنها را طبق فرمی که متعاقبا ارسال خواهد شد به این اداره کل اعلام نمایند .
( افرادي که جهت ادامه تحصیل از انتقال موقت استفاده نموده اند مدت مذکور جزء این بند محسوب نمی گردد)
-16 افرادي که دو سال متوالی منتهی به شهریور سال 90 از انتقال موقت استفاده نموده اند و پس از اعلام ن تایج ، انت قال آ نان محقق
نگردید . درصورت عدم نیاز مبداء و نیاز مقصد و رعایت سایر ضوابط و امتیاز درمبداء تمدید انتقال موقت آنان با هماهنگی دو اداره بلامانع
خواهد بود.
ادارات موظفند لیست آنها را طبق فرمی که متعاقبا ارسال خواهد شد به این اداره کل اعلام نمایند .
90 به صورت موقت در مناطق یا ادارات دیگر صرفا در دوره - -17 همکارانی که از سایر دوره ها یک یا دو سال منتهی به سال تحصیلی 89
ابتدائی شاغل بوده اند به شرط تمایل فرد و رضایت اداره مقصد از کار آنان تبدیل انتقال موقت به دائم این عزیزان بدون شرکت در نقل و
انتقالات با هماهنگی اداره مبدا و مقصد با رعایت سایر ضوابط بلامانع خواهد بود .(این افرادملزم به ارائه تعهد 4 ساله مبنی بر اشتغال در دوره
90 مشخص و لیست اسامی آنان به امور /2/ ابتدائی به صورت مکتوب به اداره مقصد می باشند ) ضمناتکلیف این بند می بایست تا تاریخ 30
اداري این اداره کل ارسال گردد.
90 نسبت به اخذ ر مز /2/ 90 لغایت 30 /01/ -18 ثبت نام کلیه متقاضیان انیترنتی می باشد لذا اینگونه افراد می بایست از تاریخ 14
90 براي /2/ از اداره مربوطه و ثبت نام و ارائه مدارك اقدام نمایند . سایت ا نتقالات در پایان روز پنجشنبه مورخ 30
سایت انتقال) www.enteghal.medu.ir). متقاضیان بسته خواهد شد
-19 عدم مراجعه افراد منتقلی به محل هاي تعیین شده بعد از اعلام نتایج غیبت و برا بر م قررات با آ نان رفتار خواهد شد . ضمناٌ م بداء
خدمتی از بکارگیري آنان خودداري نمایند و ادارات مقصد بلافاصله مراتب غیبت آنان را برابر مقررات رسیدگی نماید.
-20 جداول نیاز و عدم نیاز می بایست توسط ادارات در رایانه با دقت تکمیل شودتا در و ضعیت تراز نیروي انسانی ادارات خللی ای جاد
نگردد .
الف) کلیه ساعات حق التدریس شاغل وباز نشسته جزء کمبود محسوب گردد
ب)نیروهاي حق التدریس آزاد تمام وقت جزء نیروهاي موجود محاسبه گردد
-21 ضوابط دستورالعمل انتقالات به کلیه متقاضیان به نحو شایسته اعلام و به اعتراضات و یاسوال آنان پاسخ داده شود و از اعزام افراد به
این اداره کل خودداري گردد . بدیهی است درمواردي که نیاز به مشورت باشد مراتب از طریق پست الکترونیکی با مسؤول ذیربط پی گیري
و رفع ابهام گردد.
-22 کمیسیون نقل وانتقال درادارات و نواحی تشکیل ووظایف قانونی خود را انجام نمایند.
-23 مواردي که دراین بخشنامه به آن اشاره نشده و دردستورالعمل وزارت وجود دارد دستورالعمل مذکور ملاك عمل خواهد بود .
-24 پردازش اطلاعات نیروهاي استثناء براساس عدم نیاز مبدا و نیاز مقصد و با اولویت نسبت به نیروهاي عادي صورت می پذیرد.
رونوشت :دفتر ریاست محترم/معاونین محترم /دوایر و گروههاي داخلی /طرح وبرنامه /کارشناسی ارتقاءعلمی /اداره آ پ استثنائی /هسته
گزینش /فناوري اطلاعات جهت درج در سایت اداره کل /امور اداري نقل و انتقالات /روابط عمومی/


دوستان
ابزارک هاي وبلاگ